Effektsignatur för perioden maj 2019 - apr 2020

Energibehov per grad: 153 kWh
Brytpunkt: 16,4 °C
Årlig baslast:  80 665 kWh/år  (18 %  av årsförbrukningen)
Spridningsmått: 0,15

eonsigmajapr

 

Effektsignatur

Effektsignaturen ger dig svar på hur din värmeanläggning mår. Genom att relatera dygnsförbrukningen till dygnsmedeltemperaturen kan du dra många slutsatser om din värmeanläggning. Bland annat får du information om hur bra anläggningen reglerar och om du behöver se över ditt styrsystem. Dessutom kan du se hur väl isolerad din fastighet är och upptäcka andra energitjuvar.
Varje punkt representerar en dag. Håll pekaren över punkterna för att se veckodag, datum, förbrukning samt dygnsmedeltemperatur.
Effektsignaturen är en linjär regression i två intervall över den mätdata du har valt att visa. Du kan bland annat utläsa följande:

Energibehov per grad är ett mått på hur mycket dygnsförbrukningen ökar för varje grad utetemperaturen sjunker. Detta utläses av lutningen på den vänstra delen av effektsignaturen. Ju flackare kurva desto mer energieffektiv och välisolerad fastighet.
Brytpunkt motsvarar den punkt på effektsignaturen där linjen bryter och sedan blir helt horisontell. Den utetemperatur som avläses vid brytpunkten är den temperatur då fastigheten börjar förbruka värme för uppvärmning. Ju lägre brytpunkten ligger desto mer energieffektiv är din fastighet.
Årlig baslast är den förbrukning som inte är beroende av utetemperaturen. Vanligtvis är detta varmvattenförbrukning och VVC(varmvattencirkulation)- förluster. Baslasten fås av den högra delen av effektsignaturen, där avståndet mellan linjen och x-axeln är baslasten per dygn.
Spridningsmått ger en indikation på hur nära eller långt ifrån punkterna ligger i förhållande till effektsignaturen. Spridningsmåttet är i intervallet 0-1, där ett värde nära noll visar att punkterna ligger nära linjen. Börjar spridningsmåttet att öka visar det att anläggningen kanske reglerar dåligt eller andra faktorer som påverkar så att energiförbrukningen varierar även om energibehovet borde vara detsamma.